GENEL AYDINLATMA METNİ
Uzman Ticaret Ve İnşaat A.Ş. Olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında ve veri sorumlusu sıfatıyla, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak aydınlatma metnimizi bilgilerinize sunuyoruz:
Uzman Ticaret Ve İnşaat A.Ş. tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla aşağıda belirtilen veri sahiplerine ait kişisel veriler işlenebilmektedir. Bu kapsamda;

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuat kapsamında ve aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; talep halinde resmi kurum ve kuruluşlara, bankalara, basın kurumlarına, danışmanlık ve denetim firmalarına, seyahat acentelerine, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz firmalara, Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu Cengiz İnşaat şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması, operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve destek alınması,  yurtiçi/yurtdışı ihalelere katılınması amaçlarıyla topluluk şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına, yurt içi ve yurt dışında bulunan teknolojileri hizmeti sunan firmaların sistemlerine aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinde belirtilen; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca veya işvereniniz vasıtasıyla doğrudan veya elektronik posta adresimiz vasıtasıyla iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ve kamera kayıtları aracılığıyla toplanabilmektedir.

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, linkdeki form ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Capital Tower No:9 Kat:10 Küçükçekmece – İstanbul adresine yazılı olarak ve kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlere uygun olarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

KVKK PDF DOKÜMANLAR

01.a. Uzman Tedarikçi Aydınlatma - İmza versiyonu

01.b. Uzman Tedarikçi Aydınlatma - İlan versiyonu

02.a. Uzman Taşeron Aydınlatma - İmza versiyonu

02.b. Uzman Taşeron Aydınlatma - İlan versiyonu

03.a. Uzman Hissedar Aydınlatma - İmza versiyonu

03.b. Uzman Hissedar Aydınlatma - İlan versiyonu

04.a. Uzman İştirak Çalışanı Aydınlatma - İmza versiyonu

04.b. Uzman İştirak Çalışanı Aydınlatma - İlan versiyonu

05.a. Uzman Çalışan Adayı Aydınlatma - İmza versiyonu

05.b. Uzman Çalışan Adayı Aydınlatma - İlan versiyonu

06. Uzman Çalışan Adayı Referans Kişisi Aydınlatma - İmza versiyonu

07.a. Uzman Çalışan Aydınlatma - İmza versiyonu

07.b. Uzman Çalışan Aydınlatma - İlan versiyonu

08.a. Uzman Müşteri ve Müşteri Vekilleri Aydınlatma - İmza versiyonu

08.b. Uzman Müşteri ve Müşteri Vekilleri Aydınlatma - İlan versiyonu

09. Uzman Potansiyel Müşteri Aydınlatma - Dijital ortam versiyonu

10. Uzman Ticari Elektronik İleti Onayı - Elektronik Bilgi ve İletişim Formu İçin

11. Uzman Arsa Sahipleri Aydınlatma - İmza Versiyonu

12. Uzman Web Sitesi Çerez Politikası

13. Uzman Web Sitesi Banner,Pop-Up Uyarı Metni

14. Uzman Saklama ve İmha Politikası

15. Uzman Tedarikçilere Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Taahhütnamesi

16. Veri İşleyenlere İmzalatılacak Kişisel Verilere İlişkin Taahhütname

Uzman Hukuki metinlere ilişkin kullanma kılavuzu