TAŞERON (TEDARİKÇİ ÇALIŞANI)

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu        : Uzman Ticaret ve İnşaat A.Ş. (Mersis No: 0901002089200012)

Halkalı Merkez Mh. Basınekspres Cad.Capital Tower No.9 K.10

Küçükçekmece / İstanbul

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlarla işliyoruz;

 • Yerinde sağlanan hizmetlere ilişkin kanuni ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yerinde sağlanan hizmetlerde sağlık durumu kontrolünün yapılabilmesi,
 • Mesleki yeterlilik belgelerinin geçerliliğinin takibi,
 • Detaylı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi,
 • Genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alındığının teyit edilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve DÖF (Düzenleyici Önleyici Faaliyet) raporu düzenlenmesi,
 • İş kazalarının raporlanması,
 • Acil olaylara ilişkin tatbikatların yapılması ve raporlanması.

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE, HANGİ AMAÇLARLA AKTARMAMIZ GEREKİYOR?

Aşağıda saydığımız bazı durumlarda kişisel verilerinizi paylaşmamız (aktarmamız) gerekmektedir. Ancak bunlar haricinde başka üçüncü kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmadığımızı bilmenizi isteriz. Sadece genel nitelikli kişisel verilerinizden bazılarını;

 • İş sağlığı ve güvenliği eğitim ve denetimlerinin yapılabilmesi amacıyla İSG danışman ve eğitmenlerimize aktarmaktayız

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ?

Kişisel verilerinizi doğrudan sizlerden sözlü, yazılı veya elektronik posta ve programlar aracılığıyla toplarız. Kişisel verilerinizi, fiziki olarak dosyalarımızda, idari dokümanlarda, sadece yetkili kişilerin erişebileceği şekilde saklarız.

Kişisel verilerinizi, kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md.5/2-a), kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (KVKK md.5/2-ç) ile sağlık hizmetlerinin sunulması, finansmanı ve yönetimi (KVKK md.6/3)  gereği işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan her türlü konuda detaylı bilgi için info@uzmangroup.com.tr adresini kullanarak bizimle iletişime geçebilir ya da resmi başvuru yapabilirsiniz. Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartlarına uyulması gerekmektedir aksi takdirde isteklerinize olumlu yanıt veremeyebiliriz.